Aanmelden

Focus ’07 is een jonge en frisse vereniging, met veel ambitie en vol goede ideeën. 
Een vereniging waar we je graag als nieuw lid verwelkomen om samen met ons deze ambitie waar te gaan maken en de goede ideeën tot uitvoer te brengen.

Een lid is speelgerechtigd na goedkeuring K.N.V.B. (spelerspas). Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het seizoen (30 juni) en wordt automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en dient voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Bij opzeggingen na 1 juni is het lid de jaarcontributie van het nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.

Aanmeldformulier


Ondergetekende geeft wel / geen toestemming om beeldmateriaal van betreffende lid te gebruiken op de website, sociale media, in publicaties en persberichten.


=============================================================================================


Contactgevens ouders  (indien jonger dan 18 jaar)

=============================================================================================


=============================================================================================


=============================================================================================


Door het insturen van dit aanmeldformulier verleent de aanmelder hierbij tot wederopzegging machtiging aan Focus'07 te Culemborg om contributiebedragen en boetes opgelegd door KNVB van zijn/haar rekening af te schrijven.


U heeft de keuze de contributie per jaar of in 4 termijnen te laten afschrijven.


Kies bestandWijzigVerwijderKies bestandWijzigVerwijder

=============================================================================================


Vrijwilligersparticipatie formulier


Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen elke vereniging, zo ook bij Focus’07. Zonder trainer geen trainingen, zonder scheidsrechters geen wedstrijd, zonder bestuur geen beleid en zonder barmedewerker geen drankje.
Bij Focus’07 wordt van alle leden of ouders van de jeugdleden verwacht dat zij minimaal 8 uur per jaar tijd besteden aan vrijwilligerstaken. Alleen door die ondersteuning wordt het voetballen mogelijk en kan de contributie betaalbaar blijven. Om deze ondersteuning zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden, vragen wij je dit formulier in te vullen.


Sancties bij niet nakomen afspraken n.a.v. taakplicht:
Wanneer de taakplicht op het afgesproken tijdstip niet wordt vervuld, dan wordt aan het lid resp. de ouder/verzorger een boete van € 100,00 in rekening gebracht. Het bestuur behoudt zich het recht voor dit bedrag per seizoen te verhogen. Inning van de boete zal gelijktijdig geschieden met de contributie. Wanneer de boete niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan volgt schorsing van het lid. De opbrengst van deze sanctiemaatregel komt ten goede aan de algemene middelen.
Meer informatie is de vinden op de website onder clubinfo: Verplichtstelling vrijwilligerstaken


Indien je nog studeert, studie invullen

Indien jeugdlid* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!