• Algemene ledenvergadering 28 mei 2019

  Beste leden,

  Het bestuur van Focus '07 nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 28 mei 2019 op sportpark Parijsch.

  Naast ouders van jeugdleden zijn ook vrijwilligers van harte welkom. Hierbij dient te worden vermeld dat ouders van jeugdleden (tenzij zelf lid van Focus '07) geen stemrecht hebben in deze vergadering.

  Datum: 28 mei 2019
  Locatie: Sportpark Parijsch
  Aanvang: 20.00 uur

  Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststellen notulen ALV 27-11-2018
  3. Mededelingen
  4. Financiële prognose seizoen 2018/2019
  5. Begroting seizoen 2019/2020
  6. Goedkeuren begroting 2019/2020 en contributie 2019/2020
  7. Verduurzaming
  8. Samenstelling bestuur
  9. Wat verder ter tafel komt
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Voor wat betreft agendapunt 8, de samenstelling van het bestuur kennen we op dit moment de volgende vacatures:

  • Voorzitter
   • John Maassen: aftredend per 1 juli 2019 en niet verkiesbaar
   • Voorstel bestuur: Fouad Sidali voorzitter vanaf 1 juli 2019
  • Secretaris
   • Vacature
  • Jeugd- en dameszaken
   • Jørgen de Kock: aftredend per 1 juli 2019 en niet verkiesbaar
   • Voorstel bestuur: Sandra Coenmans vanaf 1 juli 2019
  • Technische zaken
   • Gijs Baars: aftredend per 1 juli 2019 en niet verkiesbaar
   • Vacature per 1 juli 2019
  • Wedstrijd-/facilitaire zaken
   • Vacature
   • Voorstel bestuur: Patrick Barten vanaf 1 juli 2019
  • Accommodatie
   • Vacature
  • Kantine
   • Vacature

  Zoals u ziet heeft zich voor de vacatures Secretaris, Technische zaken, Accommodatie en Kantine nog niemand verkiesbaar gesteld. Leden die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich aanmelden via secretaris@focus07.nl

  We hopen u 28 mei 2019 a.s. te mogen begroeten.

  Met vriendelijke groet,
  mede namens het bestuur van Focus '07,

   

  John Maassen
  Voorzitter Focus '07