• Algemene ledenvergadering 26 november 2019

  Beste leden,

  Het bestuur van Focus '07 nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 26 november 2019 op sportpark Parijsch.

  Naast ouders van jeugdleden zijn ook vrijwilligers van harte welkom. Hierbij dient te worden vermeld dat ouders van jeugdleden (tenzij zelf lid van Focus '07) geen stemrecht hebben in deze vergadering.

  Datum: 26 november 2019
  Locatie: Sportpark Parijsch
  Aanvang: 20.00 uur

  Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststellen notulen ALV 28-05-2019 en 02-07-2019
  3. Mededelingen
  4. Jaarstukken en financieel verslag seizoen 2018/2019
  5. Controlecommissie: Verslag en advies goedkeuring jaarstukken Vereniging
  6. Goedkeuring jaarstukken Vereniging door ALV en decharge bestuur
  7. Benoeming controlecommissie 2019/2020
  8. Duurzaamheid
  9. Sanctiebeleid en sanctiecommissie
  10. Rooster van aftreden bestuur
  11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
  12. Sluiting

  We hopen u 26 november 2019 a.s. te mogen begroeten.

  Met vriendelijke groet,
  mede namens het bestuur van Focus '07,

   

  Fouad Sidali
  Voorzitter Focus '07