Arbitrage -

Arbitrage

Jeugd Technisch COMMUNICATIE SPONSOR KANTINE ACCOMMODATIE ARBITRAGE

Arbitrage commissie
Focus’07 is een voetbalvereniging die normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. Alle leden, vrijwilligers, bezoekers dienen zich welkom en veilig te voelen bij onze vereniging. Het is dan ook van groot belang dat iedereen zich houdt aan de gedragscode die, in samenspraak met alle leden, opgesteld is. Deze gedragsregels zijn door ons verwoord in het boekje: 

‘Zó houden we voetbal leuk’. 

Het handhaven van deze gedragsregels is een zaak van iedereen. Ieder lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag. 

Focus‘07 onderkent dat voetbal, prestatief dan wel recreatief, een wedstrijdsport is, waarbij op of om de velden de emoties kunnen oplaaien. Hierbij accepteert Focus’07 onder geen enkele voorwaarde lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, liederlijk of pest gedrag, onevenredige onsportiviteit en andersoortig wangedrag en zal, als dat in haar vermogen ligt optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken. In deze gevallen zal een melding worden gemaakt van een conflict of incident. Het voorval zal dan worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie van de vereniging. De commissie zal het voorval bestuderen en het voorval conform de procedure als beschreven in de Gedragscode behandelen en afhandelen. 

Focus’07 accepteert onder geen voorwaarde vormen van vernieling en diefstal van haar eigendommen en de eigendommen van derden en zal, als dat in haar vermogen ligt, optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken. Ook in deze gevallen zal een melding worden gemaakt van een conflict of incident (dit kan middels het meldingsformulier in de Gedragscode). 

Focus’07 erkent de regels van de KNVB en handelt conform de door de KNVB opgestelde ‘Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal’. Focus’07 behoudt zich het recht voor om de sancties van de KNVB met eigen regelgeving uit te breiden dan wel te verzwaren. 

Mocht er binnen team ongewenst gedrag plaats vinden, kan deze in eerste instantie besproken worden met de leider/trainer. Bij het gevoel niet gehoord te worden of tot oplossing te komen is de coördinator van de desbetreffende categorie degene tot wie gericht kan worden. Een stap hoger is de jeugd-(Sandra Coenmans) of senioren- coördinator (Marco Derks). Zij zullen in overleg met het Bestuur het incident voorleggen aan de Arbitragecommissie. Het is uiteraard voor iedereen mogelijk om ook rechtstreeks de Arbitragecommissie te benaderen via arbitragecommissie@focus07.nl. De commissie zal het incident dan melden aan het Bestuur. Uiteindelijk zal het Bestuur bepalen of de Arbitragecommissie het incident verder gaat oppakken. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met onze vertrouwenspersoon (vcp@focus07.nl).

De arbitrage commissie bestaat uit een drietal leden die onafhankelijk, maar op verzoek van het Bestuur meldingen van voorvallen onderzoekt en rapporteert aan het Bestuur. De Arbitragecommissie heeft het ‘zorgvuldigheidsbeginsel’ hoog in het vaandel staan en zal te allen tijde hoor en wederhoor toepassen. 

De Arbitragecommissie bestaat uit de volgende personen:
Jörgen de Kock
Simon van der Voort
Vivian Schellingerhout
arbitragecommissie@focus07.nl

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!